Erityyppiset rakkaudet

Erityyppiset rakkaudet

Kirjoittanut: Babysits, 8 min lukuaika

Rakkaus on tunne, joka liitetään yleensä romanttisiin suhteisiin. Lapset voivat kuitenkin kokea rakkautta monissa erilaisissa sosiaalisissa suhteissa, ja monin eri tavoin. Auta meitä levittämään kiitollisuutta yhteisöllemme opettamalla lapsille erityyppisistä rakkauden muodoista, ja miten ilmaista niitä.

Lapset altistuvat rakkaudelle syntymästään lähtien. Ensimmäisinä vuosina lapset alkavat luoda yhteyksiä moniin eri ihmisiin eri elämän alueilta (kuten koulu tai perhe). Siksi lapset kokevat paljon erityyppistä rakkautta pienessä ajassa.

Tieto ja ymmärrys siitä, miten nämä rakkaustyypit eroavat toisistaan, on tärkeää, koska jokainen niistä vaikuttaa lapsiin eri tavoin. Erityyppiset rakkaudet antaa heille erilaisia kokemuksia, ja vaalii kehityksen eri alueita. Perheen on myös autettava lasta hallitsemaan tunteita jotka nämä rakkaudet herättävät, koska ne voivat olla uusia ja hämmentäviä. Erityyppiset rakkaudet

Opitaan rakkaudesta yhdessä! Seuraavat ovat rakkauden tärkeimmät eri muodot jotka lapsi kokee läpi lapsuutensa:

Itserakkaus

Tämä rakkaustyypi on se, joka muinaiset kreikkalaiset nimesivät Philautiaksi. Itserakkaus on tervein rakkaustyyppi jota lapsi voi kokea. Niin kuin nimi jo kertoo, tämä rakkauden muoto merkitsee itsensä rakastamista ja hyväksymistä, omanarvon sekä omien tarpeiden tunnistamista ja niistä huolehtimista.

Tämä voi vaatia paljon työtä, mutta lapselle on tärkeää kehittää itserakkautta koska sillä on suora vaikutus lapsen psyykkiseen ja mielenterveyteen. Sen lisäksi, itserakkaus on kaikkien rakkaustyyppien perusta. Jos lapsi pystyy rakastamaan itseään, hän pystyy ymmärtämään tervettä rakkautta sekä sisällyttää sitä muihin suhteisiinsa.

Miten lapset voivat oppia ja harjoittaa itserakkautta

Muutamia tapoja jolla lapsi voi ilmaista itserakkautta:

 • Luottamalla itseensä, taitoihinsa ja uskomuksiinsa. Esimerkki tästä voi olla kokeilemalla uutta harrastusta, tai pukemalla vaatteita jotka saavat tuntemaan olonsa hyväksi.
 • Ilmaisemalla itseänsä ilman pelkoa, kertomalla perheellensä ja ystävillensä mitä he tuntevat, ja miten asiat jotka hän tekee vaikuttavat hänen tunteisiinsa muodostavat perustan terveille suhteille.
 • Juhlimalla kaikkia saavutuksiaan. Lapsen tulisi iloita jokaisesta saavutuksestaan, riippumatta kuinka pieni se on. Kun koko perhe juhlii pieniä hetkiä elämässä, kuten kengän solmimista ensimmäistä kertaa tai kotiaskareen suorittamista ensimmäistä kertaa, se auttaa lasta ymmärtämään että saavutusten juhliminen on tärkeä asia.
 • Ympäröimällä itsensä rakastavilla ihmisillä. Perhe voi kannustaa lasta huomioimaan ystävyyssuhteitaan. Näin lapsi oppii arvostamaan itsetuntoansa ja ymmärtämään milloin tietyt ystävät eivät tee häntä onnelliseksi. Jos näin tapahtuu, perheen on tuettava häntä kertomalla että on täysin hyväksyttävää erota ystävistä jotka tekevät hänet onnettomaksi. itserakkaus

Perherakkaus

Perhe- tai perheellinen rakkaus on rakkaustyyppi jonka muinaiset kreikkalaiset kutsuivat nimellä Storge. Lapset kokevat tämän rakkauden läheisten perheenjäsenten tai jopa parhaiden ystävien kanssa. Perherakkaus on välitöntä rakkautta, kun on kyse läheisistä perhesuhteista (kuten vanhemmat ja lapset), ja sitä kannattaa syvä emotionaalinen yhteys. Tämän tyyppistä rakkautta pidetään loputtomana, ja jopa mahdottomana menettää. Perherakkauden kokeminen parantaa lapsen elämänlaatua, sillä heillä on tukea elämänsä jokaisessa vaiheessa, sekä hyvässä että pahassa. On myös tärkeä huomioida että useimmat lapset oppivat matkimalla toisia. Tämän takia perherakkaudella on tärkeä rooli lapsen tulevaisuuden rakkauden hyväksymisessä ja ilmaisemisessa.

Miten lapsi voi oppia ja harjoittaa perherakkautta

Muutama tapa jolla lapsi voi ilmaista tai kokea perherakkautta:

 • Ilmaisemalla anteeksiantoa. Lapsen tulisi pystyä osaamaan antaa anteeksi vanhemmilleen tai sisaruksilleen kun jokin menee pieleen. Oppiakseen antamaan anteeksi, lapsen on ensin koettava anteeksianto itse. Perheen on tärkeää opettaa lapselle anteeksi antamisen merkitys ja tärkeys.
 • Oppimalla tekemään kompromisseja. Toisten kanssa eläminen tarkoittaa ympärillä olevien ihmisten tarpeiden huomioimista. Lapsen on ymmärrettävä että joskus hänen on asetettava omat mieltymyksensä sivuun toisten mieltymysten tieltä, vaikka tämä tarkoittaisi viimeisen jälkiruuan antamista sisarukselle.
 • Näyttämällä kiitollisuutta. Lapsi voi ilmaista kiitollisuutta yksinkertaisilla tavoilla, kuten sanomalla kiitos perheenjäsenille kun he tekevät jotain häntä varten. Perheen on opetettava lapselle kuinka tärkeää on sanoa “kiitos”. perherakkaus

Ystävyys tai platoninen rakkaus

Tämä on rakkaustyyppi jolle muinaiset kreikkalaiset antoivat nimen Philia. Ystävänrakkaus perustuu kiintymykseen ilman romanttista kiinnostusta. Tämä esiintyy yleensä lapsilla jotka jakavat kiinnostuksen kohteita, arvoja ja mielipiteitä. Tämäntyyppiset ystävyyssuhteet herättävät syvää kunnioitusta toisiaan kohtaan. Ystävänrakkaus on tärkeää sillä lapsi oppii kuinka hallita omia odotuksiaan ystäviensä kohtaan sekä kuinka luottaa heihin. Tämä tulee olemaan terveiden suhteiden perusta.

Miten lapsi voi oppia ja harjoittaa platonista rakkautta

Muutamia keinoja joilla lapsi voi ilmaista tai kokea platonista rakkautta:

 • Olemalla uskollinen. Muodostaessa ystävyyssuhteita lapsi alkaa nopeasti ymmärtämään luottamuksen tärkeyden. Olemalla uskollinen ystävilleen tarkoittaa sitä, että he eivät juorua parhaista ystävistään, suosivat leikkiaikaa parhaiden ystäviensä kanssa, eikä koskaan puhu pahaa heistä.
 • Olemalla kannustava. Lapsen tarvitsee sekä kannustaa ystäviään että myös tuntea itsensä kannustetuksi. Tämä saattaa tarkoittaa sitä että käydään toistensa jalkapallo- tai musiikkiharjoituksissa, tai autetaan koulutehtävien kanssa.
 • Olemalla empaattinen. Empaattisuus on avain pitkäkestoiseen ystävyyssuhteeseen. Lapsen on oltava kärsivällinen, kuunneltava ystäviensä haluja ja tarpeita ollakseen kannustava ja uskollinen. Ystäviensä tunteiden ymmärtäminen tulee olemaan kaikista tärkein keino yhteydenpitoon muiden ikäistensä kanssa. ystävänrakkaus

Romanttinen rakkaus

Tämäntyyppisellä rakkaudella tarkoitamme hillitympää versiota kuin se mitä muinaiset kreikkalaiset kutsuivat nimillä Eros, Ludus ja Pragma. Lapset eivät koe romanttista rakkautta samalla tavalla kuin teinit tai aikuiset tekevät. Lapset jotka kokevat romanttista rakkautta kokevat sen ihastumisena, hullaantumisena tai yleisenä “pitämisenä”. Lasten romanttinen rakkaus on harvoin intohimoista, mutta usein idyllistä. Romanttinen rakkaus tulee olemaan tärkeää lapselle vanhemmassa iässä, sillä se merkitsee hyväksymistä ja kannustusta perheen ulkopuoliselta henkilöltä. Sillä tulee myös olemaan suora yhteys lapsen itsetuntoon ja omanarvontunteeseen.

Miten lapsi voi oppia ja harjoittaa romanttista rakkautta

Lapset voivat ilmaista romanttista rakkautta eri tavoin:

 • Fyysisellä kiintymyksellä, kuten pusuilla ja haleilla.
 • Kehuilla. Kiintymyksen ilmaiseminen verbaalisesti on toinen keino lapselle osoittaa kiinnostuksensa ja rakkautensa toisen henkilöön. Ilmaisut kuten “olet kaunis”, “olet älykäs”, tai “olet hauska” ovat esimerkkejä kehuista joilla lapsi voi ilmaista kiintymyksensä.
 • Laatuaikaa. Kun lapsella on jonkinlaista romanttista kiinnostusta ikätoveriinsa, vaikka ihan viatonta, hän haluaa viettää aikaa tämän kanssa, useimmiten leikkien. Kun lapset kasvavat, he voivat alkaa haluta syömään yhdessä, käydä elokuvissa tai pelihallissa. romanttinen rakkaus

Epäitsekäs rakkaus

Epäitsekäs rakkkaus (muinaiset kreikkalaiset viittasivat tähän nimellä Agape), on se mitä käsitämme yhteisörakkaudeksi. Tämäntyyppinen rakkaus on huomaavainen ja perustuu ystävällisyyteen. Epäitsekäs rakkaus merkitsee sitä että lapset rakastavat yhteisöä, jonka jäsen he ovat, tai jotain muuta olosuhteista riippumatta. Sitä pidetään rakkauden korkeimpana muotona, koska sillä ei ole odotuksia eikä se vaadi mitään vastineeksi. Tämäntyyppisen rakkauden kehittäminen on tärkeää lapselle jotta hän pystyy ymmärtämään käsitteitä kuten empatia ja myötätunto. Sen lisäksi, epäitsekäs rakkaus vähentää mahdollisuuksia että lapset pelkäävät tai vihaavat jotain joka on erilaista tai tuntematonta, mikä taas tekee maailmasta entistä enemmän hyväksyvämmän*.

Miten lapset voivat oppia ja harjoittaa epäitsekästä rakkautta

Muutama tapa jolla lapsi voi ilmaista epäitsekästä rakkautta

 • Osallistumalla hyväntekeväisyystoimintaan. Lapsi on liian pieni tehdäkseen hyväntekeväisyyttä itse. Tämän takia perheen on hyvä ottaa lapsi mukaan sosiaalisiin projekteihin josta he ovat innostuneita, sillä tämä on hyvä tapa antaa lapsen löytää ja ymmärtää käsitteitä kuten kestävä kehitys tai sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus.
 • Olemalla empaattinen. Tutkimalla, kuuntelemalla ja ymmärtämällä eri näkökantoja, lapsi pystyy hyväksymään sen että kaikilla ei ole samanlainen mielipide, ja arvostamalla muiden näkökantoja.
 • Yksi todella hyvä esimerkki siitä miten lapset voivat ilmaista epäitsekästä rakkautta on se, kun ensimmäisen lockdownin aikana (useassa eri maissa kuten Italia ja Espanja), lapset maalasivat sateenkaareja osoittaakseen kunnioitusta terveydenhoitohenkilökuntaa kohtaan. epäitsekäs rakkaus Kaiken kaikkiaan, rakkaus johtaa positiivisiin tunteisiin, joten terveiden suhteiden rakentaminen ympärillensä on tärkeää jo varhaisesta iästä lähtien.

Jos etsit lapsenvahtia viihdyttämään lastasi ystävänpäiväviikonloppuna, Babysits on oikea paikka aloittaa. Lapsenvahdin löytäminen alustamme kautta on helppoa, nopeaa ja läpinäkyvää.. Liity nyt ja hyödynnä Ystävänpäivätarjouksemme käyttämällä alennuskoodin VDAY jolla saat 28% alennuksen kahden kuukauden jäsenmaksusta. barry valentine